آزمون تحلیلی 

خبرنگار فرهنگی خبرگزاری فارس

ضمن عرض تبریک جهت پذیرش اولیه، در این مرحله توان تخصصی شما برای تصدی موقعیت خبرنگار فرهنگی خبرگزاری فارس سنجیده خواهد می شود.
در ادامه فرم آزمون را دانلود کرده، به سوالات مربوط پاسخ دهید و فایل تکمیلی را در قسمت مشخص شده آپلود کنید.

فرم آزمون خبرنگار فرهنگی