Previous
Next
کارآموزی در کانادا

درباره کاربن

بسیاری از سازمانها با مسئله جذب نیروی انسانی متناسب با موقعیتهای شغلی و سازمانی مواجه اند. مشکل عدم تناسب نیروها با موقعیت های شغلی، دلایل متعددی میتواند داشته باشد. نبود ساز و کار مناسب جهت بررسی رشد نیرو درون سازمان، عدم دسترسی به نیروی انسانی خلاق و مبتکر و فقدان مهارت لازم در نیروی انسانی، اشاره کرد. از طرف دیگر فارغ التحصیلان دانشگاهی به دلایل نداشتن مهارت کافی شغلی و فقدان ساز و کار ارتباط با سازمانها که موجب عدم تصور درست از فضای شغلی میشود، نمیتوانند با سازمانها ارتباط گرفته و وارد فضای کاری شوند. این در حالی است که دانشگاهها مهمترین محیط نخبگانی که دارای گردش بالای نیروی انسانی است، محسوب میشوند و میتوانند دست کم به عنوان یکی از مراکز تأمین کننده نیروی آماده به کار در سازمانها محسوب شوند.
کاربن به عنوان یک حلقه واسط و با تعریف دوره های کارآموزی به عنوان مسیر ورود نیروی انسانی کارآمد به سازمانها، ارزیابی نیروی انسانی در حین کار و توسعه فردی برای کارآموزان را امکانپذیر میکند. در نهایت سازمانها با برگزاری این دوره های کارآموزی به ظرفیتهای کارآموزان خود شناخت پیدا میکنند و با آگاهی کامل نسبت به جذب آنها اقدام میکنند.

دوره های کاربن

0
دوره
0
متقاضی
0
کارآموز

شبکه همکاران