‌قوانین کارآموزی در ایران

در سال ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی ایران به ریاست جعفر شریف امامی قانونی به تصویب رساند که شامل ۲۳ ماده بود و موضوع آن کارآموزی بود. ‌قانون فوق که مشتمل بر بیست و سه ماده و ده تبصره بود پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۶/۲/۱۳۴۹ در جلسه روز دوشنبه بیست […]