ارسال فایل انگیزه نامه رویداد راهبران ایران دیجیتال

جهت تکمیل مراحل ثبت نام، فایل انگیزه نامه و تشریح مسئله را در فرم زیر آپلود نمایید.