عناوین نمونه کار (کارخواست) و انگیزه نامه

خبرگزاری فارس

ضمن عرض تبریک جهت پذیرش اولیه شما در آزمون استخدامی خبرگزاری فارس، در این مرحله همه متقاضیان باید انگیزه نامه خود را تکمیل کرده و هم چنین در موقعیت خبرنگار سیاسی، نمونه کاری که برای شما تعریف شده است را انجام دهید.
در ادامه با توجه به موقعیت درخواستی فرم مربوط به خود را دانلود کرده، سپس کارخواست تعریف شده را انجام دهید و مجددا فایل تکمیل شده را بارگذاری نمایید.

خبرنگار سیاسی

خبرنگار بین اللملل