موقعیت تحلیلگر داده

موقعیت تحلیلگر داده ضمن عرض تبریک مجدد، ورود شما به این صفحه به منزله پذیرش شما در مرحله اول غربالگری (بررسی رزومه) برای این موقعیت می باشد.در ادامه پروژه و آزمونی برای شما در نظر گرفته شده است: 1- پروژه: برای انجام پروژه به تاریخی که در ایمیل شما درج شده است؛ توجه نمایید. لطفاً پیش […]

موقعیت افکارسنجی

موقعیت افکار سنجی ضمن عرض تبریک مجدد،ورود شما به این صفحه به منزله پذیرش شما در مرحله اول غربالگری (بررسی رزومه) برای این موقعیت می باشد.در ادامه پروژه و آزمونی برای شما در نظر گرفته شده است: 1- پروژه: برای انجام پروژه به تاریخی که در ایمیل شما درج شده است؛ توجه نمایید. لطفاً پیش از […]

موقعیت معماری فرآیند

موقعیت معماری فرآیند ضمن عرض تبریک مجدد، ورود شما به این صفحه به منزله پذیرش شما در مرحله اول غربالگری (بررسی رزومه) برای این موقعیت می باشد.برای انجام پروژه به تاریخی که در ایمیل شما درج شده است؛ توجه نمایید. لطفاً پیش از زمان مقرر فایل درخواستی را آماده کرده و در همین صفحه بارگذاری نمایید.توضیحات […]

موقعیت مالکیت محصول

موقعیت مالکیت محصول ضمن عرض تبریک مجدد،ورود شما به این صفحه به منزله پذیرش شما در مرحله اول غربالگری (بررسی رزومه) برای این موقعیت می باشد.برای انجام پروژه به تاریخی که در ایمیل شما درج شده است؛ توجه نمایید. لطفاً پیش از زمان مقرر فایل درخواستی را آماده کرده و در همین صفحه بارگذاری نمایید.توضیحات کامل […]