دوره کارآموزی مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری / بین الملل